Πολιτική απορρήτου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζεται από τις 25 Μαΐου 2018 ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των
Προσωπικών Δεδομένων (στο εξής «ΓΚΠΔ», ΕΕ 2016/679).
Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής η «Πολιτική Δεδομένων» ή «ΠΠΠΔ»)
αφορά το σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΣΣΑ Ελληνικός Σύλλογος για το Σύνδρομο Asperger» και διακριτικό
τίτλο «ΕΛΣΣΑ» (εφεξής «ΕΛΣΣΑ»), με έδρα την Αθήνα, οδός Κωνσταντινουπόλεως αρ. 29, Χολαργός, στην
Ελλάδα. Ο ΕΛΣΣΑ είναι ιδιοκτήτης, δημιουργός και δικαιούχος όλων των δικαιωμάτων της σελίδας με όνομα χώρου (domain name): asperger.gr (εφεξής οι «δικτυακός τόπος») και των παρεχομένων σε αυτόν
υπηρεσιών του, με κύρια την υπηρεσία JobsLink, καθώς και ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων που
τυχόν δηλώνονται από τους επισκέπτες / χρήστες αυτού του ιστότοπου.
Ο ΕΛΣΣΑ αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, στελεχών,
και οιωνδήποτε τρίτων προσώπων που επισκέπτονται τους διαδικτυακούς τόπους του Συνδέσμου. Για το
λόγο αυτό έχει συντάξει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου προκειμένου να ενημερώσει τα ανωτέρω πρόσωπα σχετικά με τον τρόπο συλλογής, χρήσης και κοινοποίησης των προσωπικών δεδομένων τους.
Ο παρών δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους, οι
οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Επιπλέον δικτυακοί τόποι
μπορεί να προστεθούν μελλοντικά, για τους όρους προστασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων
των οποίων σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο ΕΛΣΣΑ.

1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Σύμφωνα με το άρ. 4 του ΓΚΠΔ:
«Προσωπικά Δεδομένα»: κάθε πληροφορία μέσω της οποίας είναι ταυτοποιήσιμο ή μπορεί να ταυτοποιηθεί
ένα φυσικό πρόσωπο («Υποκείμενο των Δεδομένων»).
«Υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας
που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα.
«Εκτελών την επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.
«Υποκείμενο Προσωπικών Δεδομένων»: τα φυσικά πρόσωπα, για τα οποία ο υπεύθυνος επεξεργασίας
συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα (στην παρούσα Πολιτική Δεδομένων, Υποκείμενα των
Δεδομένων είναι οι χρήστες των δικτυακών τόπων του ΕΛΣΣΑ: οι εκπρόσωποι και τα στελέχη των μελών
του ΕΛΣΣΑ, τα στελέχη του ΕΛΣΣΑ, οι κοινωνικοί εταίροι, τα πρόσωπα που συμμετέχουν στις ποικίλες
εκδηλώσεις που διοργανώνει ο ΕΛΣΣΑ και όλα εν γένει τα ενδιαφερόμενα μέρη και τρίτα πρόσωπα –
επισκέπτες των δικτυακών τόπων).
«Αποδέκτης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία
κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι.

2. ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Ο ΕΛΣΣΑ διαχειρίζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία:
 υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο
των δεδομένων («νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια»),
  συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω
επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς («περιορισμός του σκοπού»),
  είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους
υποβάλλονται σε επεξεργασία («ελαχιστοποίηση των δεδομένων»),
  είναι ακριβή και, όταν είναι αναγκαίο, επικαιροποιούνται («ακρίβεια»),
  διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για
το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα («περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης»),
  υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη
επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών
ή οργανωτικών μέτρων («ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα»).

3. ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Ο ΕΛΣΣΑ, στο πλαίσιο λειτουργίας της πλατφόρμας για την υποστήριξη στην εύρεση και τη διατήρηση
εργασίας πολιτών με αυτισμό, επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με τους υποψήφιους
εργαζόμενους, εργοδότες και μέντορες/ συμβούλους με σκοπό τη σύνδεση επιχειρήσεων με υποψήφιους
εργαζόμενους με Διαταραχή του Αυτιστικού Φάσματος.
Στην περίπτωση που ένα πρόσωπο/ οργανισμός/ εταιρεία διαβιβάζει στον ΕΛΣΣΑ προσωπικά δεδομένα
τρίτων προσώπων, ο ΕΛΣΣΑ θεωρεί ότι το υποκείμενο αυτό συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της
νομοθεσίας (π.χ. σχετικά με τη νομιμότητα της επεξεργασίας, τη συναίνεση των τρίτων προσώπων για την
επεξεργασία των δεδομένων τους κλπ.).

4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Στο πλαίσιο λειτουργίας της πλατφόρμας για την υποστήριξη στην εύρεση και τη διατήρηση εργασίας
πολιτών με αυτισμό, ο ΕΛΣΣΑ επεξεργάζεται τις κάτωθι κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

Οι υπηρεσίες της πλατφόρμας για την υποστήριξη στην εύρεση και τη διατήρηση εργασίας πολιτών με
αυτισμό δεν απευθύνονται σε παιδιά. O ΕΛΣΣΑ, στο πλαίσιο λειτουργίας της πλατφόρμας, δεν επεξεργάζεται
εν γνώσει του δεδομένα που αφορούν παιδιά.

5. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Όταν ένα είδος επεξεργασίας, ιδίως με χρήση νέων τεχνολογιών και συνεκτιμώντας τη φύση, το πεδίο
εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, ενδέχεται να επιφέρει υψηλό κίνδυνο για τα
δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, ο ΕΛΣΣΑ, εφόσον λειτουργεί ως υπεύθυνος
επεξεργασίας, διενεργεί, πριν από την επεξεργασία, εκτίμηση των επιπτώσεων των σχεδιαζόμενων
δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στο πλαίσιο της μελέτης εκτίμησης
επιπτώσεων μπορεί να εξετάζεται ένα σύνολο δραστηριοτήτων επεξεργασίας που ενέχουν παρόμοιους
υψηλούς κινδύνους.
Η εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων, και κατ’ επέκταση η κρισιμότητα των
δεδομένων, απαιτείται σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ ιδίως στις περιπτώσεις:
α) συστηματικής και εκτενούς αξιολόγησης προσωπικών πτυχών σχετικά με φυσικά πρόσωπα, η οποία
βασίζεται σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, και στην οποία
βασίζονται αποφάσεις που παράγουν έννομα αποτελέσματα σχετικά με το φυσικό πρόσωπο ή ομοίως
επηρεάζουν σημαντικά το φυσικό πρόσωπο (π.χ. δημιουργία προφίλ χρηστών ενός περιηγητή
Διαδικτύου βάσει της αναζήτησης που διεξάγουν στο Διαδίκτυο, με στόχο την αποστολή διαφημίσεων
από εταιρείες προώθησης, όπως προϊόντα, ταξίδια, εστιατόρια, κτλ.),
β) μεγάλης κλίμακας επεξεργασίας των ειδικών κατηγοριών δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 9
παράγραφος 1 ή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα
που αναφέρονται στο άρθρο 10 (π.χ. επεξεργασία ιατρικών φακέλων ασθενών (ευαίσθητα προσωπικά
δεδομένα) από νοσηλευτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένου του ιατρικού ιστορικού ιστορικό, των
παθήσεων και της φαρμακευτικής περίθαλψης των ασθενών, κτλ.) ή
γ) συστηματικής παρακολούθησης δημοσίως προσβάσιμου χώρου σε μεγάλη κλίμακα (π.χ.
παρακολούθηση της κίνησης των αυτοκινητοδρόμων, προκειμένου να εξυπηρετηθεί η ενημέρωση των
οδηγών για τη γρηγορότερη διαδρομή κάθε φορά, παρακολούθηση εισόδου πολυκατοικίας,
παρακολούθηση των χώρων πρόσβασης στο μετρό, κτλ.).

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Ο ΕΛΣΣΑ διασφαλίζει τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων σχετικά με την επεξεργασία των
προσωπικών δεδομένων τους. Ειδικότερα, τα υποκείμενα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχουν τα
κάτωθι δικαιώματα:
1. Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με το ποια
δεδομένα τους επεξεργάζονται, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες και τη διάρκεια της
επεξεργασίας,
2. Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών τους δεδομένων σε περίπτωση που είναι ανακριβή ή
ελλιπή,
3. Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες
προϋποθέσεις («δικαίωμα στη λήθη»),
4. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων μόνο για
συγκεκριμένους σκοπούς,
5. Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων τους, δηλαδή να λάβουν τα δεδομένα που έχουν
παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο ή να ζητήσουν την απευθείας
αποστολή τους σε τρίτο,
6. Δικαίωμα να ανακαλέσουν οποιαδήποτε στιγμή τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των
προσωπικών τους δεδομένων. Στην περίπτωση αυτή, θα διακοπεί η επεξεργασία τους από την
ΑΚΩΝ-ΚΟΡΥΜΒΟΣ, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα κάθε επεξεργασίας μέχρι την ανάκληση
της συγκατάθεσής τους.
Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων, τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να επικοινωνούν με τον
ΕΛΣΣΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση privacy@asperger.gr.
Σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων τους, τα υποκείμενα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
(www.dpa.gr, 2106475600).

7. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Ο ΕΛΣΣΑ διατηρεί τα δεδομένα μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης του υποκειμένου. Η ανάκληση της
συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα κάθε επεξεργασίας μέχρι τη στιγμή της ανάκλησης.

8. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Ο ΕΛΣΣΑ εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο
επίπεδο ασφάλειας έναντι των κινδύνων που απορρέουν από την επεξεργασία, ιδίως από τυχαία ή παράνομη
καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, άνευ αδείας κοινολόγηση ή προσπέλαση δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία. Για την
αξιολόγηση και επιλογή των μέτρων ασφάλειας, ο ΕΛΣΣΑ λαμβάνει υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις και καλές
πρακτικές, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της
επεξεργασίας, καθώς και τους κινδύνους διαφορετικής πιθανότητας επέλευσης και σοβαρότητας για τα
δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων.

9. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
Ο ΕΛΣΣΑ δύναται να διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτα μέρη, στα οποία αναθέτει την
επεξεργασία των δεδομένων για λογαριασμό του. Εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων για λογαριασμό
του ΕΛΣΣΑ στο πλαίσιο της σύνδεσης επιχειρήσεων με υποψήφιους εργαζόμενους με Διαταραχή του
Αυτιστικού Φάσματος είναι:
Η εταιρεία ΑΚΩΝ-ΚΟΡΥΜΒΟΣ Α.Ε. που υποστηρίζει τη λειτουργία της πλατφόρμας για την
υποστήριξη στην εύρεση και τη διατήρηση εργασίας πολιτών με αυτισμό
Για την πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα χρηστών της πλατφόρμας για την υποστήριξη στην εύρεση και
τη διατήρηση εργασίας πολιτών με αυτισμό έχουν οριστεί αρμόδια στελέχη του ΕΛΣΣΑ, που δεσμεύονται για
την τήρηση εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας, απαγορευομένης της πρόσβασης άνευ εξουσιοδότησης. Οι
Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό του ΕΛΣΣΑ έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με
αυτόν να τηρούν εχεμύθεια, να μη στέλνουν σε τρίτους προσωπικά δεδομένα χωρίς την άδεια του ΕΛΣΣΑ,
να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία
των προσωπικών δεδομένων.
Ο ΕΛΣΣΑ δεν θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των
επισκεπτών/χρηστών των δικτυακών του τόπων σε τρίτους, εκτός από τους ως άνω αναφερόμενους
αποδέκτες, χωρίς τη συγκατάθεση του επισκέπτη/χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών
επιταγών και προς τις αρμόδιες και μόνο Αρχές.
Τα τηρούμενα προσωπικά δεδομένα δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και
άλλες διοικητικές Αρχές, κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες
νομοθετικές διατάξεις. Επιπλέον, σε περίπτωση νόμιμης διάταξης, υπηρεσιακής εντολής ή επίσημης
προκαταρκτικής εξέτασης, ο ΕΛΣΣΑ έχει το δικαίωμα άνευ ετέρου να θέσει τα σχετικά στοιχεία στη διάθεση
της αντίστοιχης υπηρεσίας.
Ο ΕΛΣΣΑ δεν θα διαβιβάσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών σε τρίτη χώρα ή διεθνή
οργανισμό.

10. COOKIES
Ο ΕΛΣΣΑ χρησιμοποιεί cookies στην πλατφόρμα για την υποστήριξη στην εύρεση και τη διατήρηση εργασίας
πολιτών με αυτισμό για σκοπούς βελτίωσης της εμπειρίας των χρηστών, της απόδοσης της πλατφόρμας,
καθώς και για την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων. Η χρήση cookies γίνεται σύμφωνα με την αντίστοιχη
πολιτική.

11. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για ερωτήματα σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να στείλετε
email στο privacy@asperger.gr, τα οποία θα απαντηθούν το συντομότερο δυνατόν και όχι αργότερα από
ένα μήνα.

Ο ΕΛΣΣΑ διατηρεί το δικαίωμα, όταν το κρίνει σκόπιμο, να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική, είτε εν όλω
είτε εν μέρει, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια και να αναρτά την τροποποίηση αυτή στους
δικτυακούς του τόπους. Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα θα ισχύει ευθύς αμέσως μόλις η
τροποποιημένη Πολιτική αναρτηθεί στους δικτυακούς τόπους. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον ο χρήστης συνεχίζει να χρησιμοποιεί τους δικτυακούς τόπους του ΕΛΣΣΑ μετά τις τροποποιήσεις, σημαίνει ότι τις αποδέχεται. Σε διαφορετική περίπτωση, ο χρήστης θα πρέπει να διακόψει τη χρήση των δικτυακών τόπων του ΕΛΣΣΑ ή να γνωστοποιήσει τυχόν αντιρρήσεις. Οι χρήστες πρέπει να λαμβάνουν γνώση της Πολιτικής ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να είναι βέβαιοι ότι γνωρίζουν την πιο πρόσφατη έκδοση.

Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης: 12/09/2022