Ο Ε.Λ.Σ.Σ.Α

Καταστατικό του σωματείου με την επωνυμία
«Ελληνικός Σύλλογος για το Σύνδρομο Asperger»

Η Γενική Συνέλευση του Σωματείου με την επωνυμία "Ελληνικός Σύλλογος για το σύνδρομο Asperger"

Αθήνα 24-02-2019

Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία <ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ASPERGER > με έδρα το Χολαργό Αττικής , οδός Κωνσταντινουπόλεως αρ. 29. 

Οι σκοποί του Σωματείου είναι:

 • Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου για το  Σύνδρομο Αsperger.
 • Η προώθηση θεσμοθέτησης των ειδικών αναγκών των ατόμων με Σύνδρομο Αsperger και η απορρέουσα από αυτή κρατική και κοινωνική μέριμνα.
 • Η προώθηση της κοινωνικής αποδοχής, επαγγελματικής κατάρτισης και εργασιακής απασχόλησης των ατόμων με  Σύνδρομο Αsperger.
 • Η υποστήριξη με κάθε τρόπο των ατόμων με  Σύνδρομο Αsperger και των οικογενειών τους, καθώς και των ατόμων που ασχολούνται με την εκπαίδευσή τους. 
 • Η  δημιουργία χώρου συνάντησης των  ατόμων με  Σύνδρομο Αsperger ο οποίος θα χρησιμοποιείται για την προώθηση των σκοπών του Συλλόγου.
 • Η συμμετοχή του Συλλόγου στη δημιουργία πλαισίων για διάγνωση, θεραπεία και εκπαίδευση των ατόμων με  Σύνδρομο Αsperger.  
 • Η συνεργασία με άλλους  ιδιωτικούς ή κρατικούς φορείς στην Ελλάδα και στο Διεθνή χώρο. 

Οι ανωτέρω σκοποί θα επιτευχθούν:

 1. Με τη λειτουργία    Επιστημονικής Επιτροπής  η οποία συστήνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Σωματείου και αποτελείται από τρία τουλάχιστον μέλη διαφόρων ειδικοτήτων, σχετικών με το Σ.Α . Η Ε.Ε. θα εισηγείται στο Δ.Σ. επί των επιστημονικών θεμάτων που της έχουν ανατεθεί από αυτό ή επί άλλων ειδικών θεμάτων για την προώθηση των σκοπών του Συλλόγου. Τα μέλη της Ε.Ε. δεν μπορούν να είναι ταυτοχρόνως μέλη του Δ. Σ.  Η θητεία της Ε.Ε. έχει διάρκεια ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης.
 2. Με τη συμμετοχή του Σωματείου σε Εθνικά και Διεθνή Δίκτυα ή Ομοσπονδίες με τους ίδιους ή και συναφείς προς το Σωματείο σκοπούς.
 3. Με την ανάπτυξη των σχέσεων και της αλληλεγγύης μεταξύ των μελών
 4. Με παραστάσεις και επιδίωξη συνεργασίας με κάθε αρμόδια Αρχή και Φορέα.
 5. Με τη μέριμνα  για την ψυχολογική και ηθική στήριξη των γονέων μελών του Σωματείου και των μελών ατόμων με Σ. Αsperger. 
 6. Με την  ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για τα ειδικά θέματα που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες των ατόμων με Σ.Αsperger. 
 7. Με την οργάνωση συγκεντρώσεων, διαλέξεων, ομιλιών, σεμιναρίων, όπως και κάθε άλλου είδους εκδηλώσεων.
 8. Με την έκδοση εντύπων, δημοσίευση άρθρων, μελετών κλπ. που αποβλέπουν στην επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου.
 9. Με την υλοποίηση προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ελληνικό Δημόσιο ή από άλλους  Φορείς.
 10. Με τη δημιουργία ιστοσελίδας για την επίτευξη των σκοπών του Σωματείου.

Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε: Α) Τακτικά και Β) Επίτιμα.

Α) Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν όσοι έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν  υπηρεσίες προς το Σωματείο για την επίτευξη των σκοπών του. Για την εγγραφή τακτικού μέλους απαιτείται υποβολή αίτησης του ενδιαφερόμενου και απόφαση του ΔΣ.    

Με την αίτηση του αυτή το υποψήφιο τακτικό μέλος δηλώνει ότι αποδέχεται  ανεπιφύλακτα  τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Εάν  η αίτηση του αυτή απορριφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ο αιτών μπορεί  να προσφύγει στην πρώτη Γ.Σ. ,η οποία αποφαίνεται οριστικά περί της εγγραφής του η μη .Τακτικά μέλη γίνονται μόνο όσοι διαθέτουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

Β) Επίτιμα μέλη γίνονται με απόφαση του Δ.Σ. ή της Γενικής Συνέλευσης, άτομα που προσέφεραν σημαντικά χρηματικά ποσά ή σημαντικές υπηρεσίες για την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου.

Τα τακτικά μέλη διαθέτουν όλα τα δικαιώματα που απορρέουν  από το παρόν καταστατικό. Ενδεικτικά διαθέτουν το δικαίωμα :

 • Να παρίστανται και να συμμετέχουν στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον είναι ταμειακώς εντάξει και να υποβάλλουν προτάσεις.
 • Να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα διοικήσεως του Σωματείου.
 • Να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Σωματείου.
 • Να ενημερώνονται τακτικά από τα  μέλη του Δ.Σ. για την πορεία του Σωματείου.

Τα τακτικά μέλη έχουν τις εξής υποχρεώσεις :

Α. Να προσφέρουν την προσωπική τους εργασία, τις επιστημονικές και τεχνικές τους γνώσεις, εάν υπάρχουν, και την εμπειρία τους για την πραγματοποίηση και προαγωγή των σκοπών του Σωματείου.

Β. Να τηρούν τις διατάξεις του Καταστατικού.

Γ. Να εκτελούν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Δ.Σ.

Δ. Να εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο καταβάλλοντας το ποσό της εγγραφής καθώς και την ετήσια συνδρομή τους, το ύψος της οποίας, καθορίζεται κάθε φορά από το Δ.Σ.

Ε. Να συμμετέχουν ανελλιπώς στις Γενικές Συνελευσεις και σε όλες τις δραστηριότητες του Σωματείου, ανταποκρινόμενα θετικά σε οποιαδήποτε πρόσκληση του Δ.Σ.

2.Τα επίτιμα μέλη απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταβολής του ποσού της εγγραφής καθώς και της τακτικής ή έκτακτης συνδρομής προς το Σωματείο.

3. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση της ιδιότητας του μέλους του Σωματείου. Η ιδιότητα του   μέλους δεν κληρονομείται.

Κάθε μέλος δύναται να παραιτηθεί οποτεδήποτε, με έγγραφη δήλωσή  του προς το Δ.Σ. Τα μέλη παραιτούμενα οφείλουν να καταβάλουν την συνδρομή τους μέχρι την ημέρα που παρέμειναν μέλη.

Εάν η συμπεριφορά   μέλους του Σωματείου είναι αντίθετη προς τους σκοπούς και τα συμφέροντα του Σωματείου, τους κείμενους Νόμους και τους περί ηθικής κρατούντες κανόνες, καλείται σε απολογία από το Διοικητικό Συμβούλιο – η οποία του κοινοποιείται εγγράφως πριν από πέντε (5) πλήρεις ημέρες-  και του επιβάλλονται, αναλόγως του παραπτώματος, οι ποινές της επίπληξης, της προσωρινής αναστολής της ιδιότητας του μέλους ή της οριστικής αποβολής από το Σωματείο. Οι σχετικές αποφάσεις εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τακτικό μέλος, που καθυστερεί αδικαιολόγητα επί εξάμηνο μετά από τη λήξη του ημερολογιακού έτους την καταβολή της συνδρομής του, μπορεί να διαγραφεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τακτικό μέλος, που διαγράφτηκε λόγω καθυστέρησης καταβολής της συνδρομής του, μπορεί να επανεγγραφεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον καταβάλλει ολοσχερώς τις καθυστερούμενες συνδρομές.

Η περιουσία του Σωματείου, στην οποία περιλαμβάνονται και οι πόροι για την πραγματοποίηση των στόχων του, είναι η εξής:

Α. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από συνδρομές και εγγραφές των μελών.

Β. Κάθε πρόσοδος  από την εν γένει δραστηριότητα του Σωματείου.

Γ.  Χορηγίες, χρηματοδοτήσεις, δωρεές από ιδιώτες ή από άλλους φορείς.

Δ. Τα έσοδα που προέρχονται από τη διαχείριση τυχόν περιουσιακών στοιχείων του σωματείου.

Ε. Ποσά που εισπράττονται από συμμετοχές σε ευρωπαϊκά προγράμματα 

Κληροδοσίες και δωρεές υπό τρόπο γίνονται δεκτές μόνο με έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία παρέχεται με πλειοψηφία του μισού συν ένα των ταμειακώς εντάξει μελών της.

Κληρονομιές εγκαταλειπόμενες στο Σύλλογο γίνονται δεκτές επ’ ωφελεία απογραφής και μετά από σχετική έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανακηρυχθούν Δωρητές, άτομα που προσφέρουν χρηματικά ποσά προς το Σύλλογο για την προσφορά τους αυτή.

Α.    Το Σωματείο διοικείται από πενταμελές συμβούλιο αποτελούμενο μόνον από τακτικά μέλη. 

Β.     Η θητεία του Δ.Σ. είναι τριετής και μπορεί να παραταθεί για τρεις επί πλέον μήνες, εφ’ όσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι.

Γ.     Το Δ.Σ. εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία και με το σύστημα της απλής αναλογικής. Τα πρώτα 5 μέλη, κατά σειρά προτίμησης εκλέγονται τακτικά μέλη του Δ.Σ., τα δε υπόλοιπα τρία (3), ως αναπληρωματικά μέλη, επίσης κατά σειρά προτίμησης.

Δ.    Το Δ.Σ. εντός οκτώ (8) ημερών από της εκλογής του, με πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος μέλους, συγκαλείται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο. τον Γενικό Γραμματέα και Ταμία.

Μέχρι να συγκροτηθεί σε σώμα το νέο Δ.Σ. και να αναλάβει τα καθήκοντά του, το απερχόμενο Δ.Σ. εξακολουθεί να διαχειρίζεται τις επείγουσες υποθέσεις του Συλλόγου.

Ε.     Το Δ.Σ. συνεδριάζει, τακτικά, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, τουλάχιστον τέσσερεις φορές τον χρόνο και έκτακτα όταν παραστεί ανάγκη ή κατόπιν αιτήσεως δύο τουλάχιστον μελών του. Απαρτία υπάρχει όταν παρίστανται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. τρία τουλάχιστον μέλη του.

ΣΤ.  Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρισταμένων μελών του και σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου ή του Προεδρεύοντος.

Ζ.     Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου τον αναπληρώνει στα καθήκοντα του  ο Αντιπρόεδρος.

A.  Το Δ.Σ διοικεί το Σωματείο σύμφωνα με το Νόμο και τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού , εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά  την εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου, εκτός από εκείνα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γ.Σ. ,διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου, λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση και λύση των ζητημάτων που εμφανίζονται κατά την λειτουργία του Συλλόγου. 

Β. Προγραμματίζει και συντονίζει τις δραστηριότητες του Σωματείου. Οργανώνει διάφορες εκδηλώσεις πάντοτε προς όφελος του Σωματείου.

Γ.  Συντάσσει τον οικονομικό απολογισμό, τον προϋπολογισμό του Σωματείου και τα υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση προς έγκριση.

Δ.  Ασκεί κάθε μορφής διαχειριστικές πράξεις και αποφασίζει για τις δαπάνες λειτουργίας του Σωματείου.

Ε.   Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε περισσότερες από τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις του Δ.Σ. αντικαθίσταται με απόφαση του Δ.Σ. από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος.

ΣΤ. Για την καλύτερη  εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτεί μόνιμες ή προσωρινές επιτροπές, στις οποίες συμμετέχει υποχρεωτικά ένα μέλος του. Τη δράση και το έργο των ανωτέρω επιτροπών την καθορίζει το Δ.Σ. και εποπτεύονται από αυτό.

Ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αντιπρόσωπος για τις υπερκείμενες οργανώσεις στις οποίες συμμετέχει το Σωματείο δεν μπορεί να εκλεγεί ή να συνεχίσει να κατέχει τέτοια θέση, πρόσωπο που έχει πλήρη ή περιορισμένη ανικανότητα δικαιοπρακτική ή που στερήθηκε τα πολιτικά του δικαιώματα με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή καταδικάσθηκε με αμετάκλητη δικαστική απόφαση σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή πλημμέλημα, όπως κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, λαθρεμπορία, εκβίαση, πλαστογραφία, συκοφαντική δυσφήμηση, κιβδηλεία, παραχάραξη, παράβαση των διατάξεων περί ναρκωτικών ουσιών, παράβαση των διατάξεων περί προστασίας του εθνικού νομίσματος και για κάθε αδίκημα που πηγάζει από ιδιοτέλεια ή αποτελεί έγκλημα κατά των ηθών. 

Απαγορεύεται ρητά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να παρέχουν επ’ αμοιβή εξαρτημένη εργασία στο Σωματείο ή να συνάπτουν με αυτό κάθε μορφής συμφωνία που συνεπάγεται την απόληψη αμοιβής για προσφορά ή παροχή υπηρεσιών ή που αποβλέπει στην επίτευξη κέρδους με την ανάληψη έργου, προμήθειας ή άλλης παροχής προς το Σωματείο.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί το Σωματείο δικαστικά και εξώδικα, ενώπιον κάθε αρχής, δικαστικής ή διοικητικής και έναντι κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου.

Συγκαλεί και προεδρεύει των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και υπογράφει όλα τα παραστατικά των συναλλαγών του Σωματείου.

Δεσμεύει το Σωματείο στις σχέσεις του με τρίτους με μόνη  την υπογραφή του. Ενεργεί τις αναλήψεις χρημάτων από τον τραπεζικό λογαριασμό του Συλλόγου ,συναλλάσσεται με τα πιστωτικά ιδρύματα για κάθε θέμα του συλλόγου ,διαχειρίζεται λογαριασμούς ,εισπράττει χρήματα από οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο ,τράπεζα ή υποκατάστημα ή άλλο οργανισμό από οιαδήποτε αιτία για λογ/σμό του συλλόγου  ,ζητά και παραλαμβάνει κάρτες κινήσεως λογαριασμού  σε αυτόματα εξωτερικά μηχανήματα Τραπεζών ,χρεωστικές κάρτες ,ζητά και λαμβάνει για λογαριασμό του συλλόγου κωδικούς για να κάνει χρήση αυτών ως νόμιμος εκπρόσωπος του συλλόγου  και τελικά υπογράφει κάθε σχετική αίτηση ή δήλωση για τον σκοπό αυτό.

Καταθέτει επιταγές ,να τις οπισθογραφεί , δίνει τραπεζικές εντολές υπογράφοντας τις σχετικές αποδείξεις και εξοφλήσεις .Προβαίνει σε επικαιροποίηση των στοιχείων του Συλλόγου όταν είναι αναγκαίο και γενικά ενεργεί ότι άλλο νόμιμο απαιτείται για την ολοκλήρωση των παραπάνω ενεργειών για λογαριασμό και ως εκπρόσωπος του σωματείου .

Με εξουσιοδότηση και ειδική εντολή  από τον Πρόεδρο συναλλάσσεται με τα πιστωτικά ιδρύματα και ο Ταμίας .

Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληροί στα καθήκοντά του στην διεύθυνση του  ΔΣ ο Αντιπρόεδρος.

Ο Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο, όταν κωλύεται ,γενικά σε όλα τα καθήκοντα του.

Ο ταμίας τηρεί τα οικονομικά και διαχειριστικά στοιχεία του Συλλόγου, καθώς και τα βιβλία που επιβάλλονται από το Νόμο ή που καθορίζονται από το Δ.Σ., εισπράττει με θεωρημένες διπλότυπες αποδείξεις κάθε έσοδο του Συλλόγου και ενεργεί κάθε πληρωμή. Ο Ταμίας οφείλει να επιμελείται την κατάθεση  για λογαριασμό του Σωματείου σε Τράπεζα που έχει αποφασίσει το Δ.Σ. κάθε εισπραττόμενο ποσό εκτός από το ποσό εκείνο που παραμένει στα χέρια του, το ύψος του οποίου καθορίζεται από το Δ.Σ., για τις τρεχούσης φύσεως ανάγκες του Σωματείου.

Ενεργεί τις αναλήψεις χρημάτων από το λογαριασμό του Σωματείου,  μόνο μετά  από   σχετική εξουσιοδότηση του Προέδρου του Δ.Σ, μεριμνά για την κανονική είσπραξη των συνδρομών από τα μέλη του Σωματείου και ενημερώνει το Δ.Σ. για τυχόν καθυστερήσεις καταβολής.

Συντάσσει τον προϋπολογισμό του Συλλόγου του επομένου έτους καθώς και τον απολογισμό του παρελθόντος, τους οποίους υποβάλλει στο Δ.Σ. για έγκριση. Τον Ταμία απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει στα καθήκοντα του ένα μέλος του Δ.Σ. που θα ορισθεί από αυτό.

Ο οικονομικός έλεγχος των διαχειριστικών πράξεων του Δ.Σ. διενεργείται από τριμελή Εξελεγκτική Επιτροπή, που εκλέγεται με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, από τη Γενική Συνέλευση για δύο χρόνια μαζί με την εκλογή του Δ.Σ. από τα Τακτικά μέλη του Σωματείου.

Κατά την πρώτη συνεδρίαση ορίζει τον Πρόεδρό της και ελέγχει όλα τα οικονομικά στοιχεία του Σωματείου και στη συνέχεια συντάσσει σχετική έκθεση ελέγχου την οποία υποβάλλει προς το Δ.Σ. και τη Γενική Συνέλευση.

Α.  Η Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου και αποφασίζει για κάθε υπόθεσή του, που δεν έχει από το παρόν καταστατικό ανατεθεί σε άλλο όργανο.

Β.  Στη Γενική Συνέλευση μπορούν να συμμετέχουν, εκτός των τακτικών, και τα επίτιμα μέλη τα οποία όμως δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι.

Γ.  Η τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Δ.Σ. εντός του  πρώτου διμήνου κάθε έτους για την έγκριση του προϋπολογισμού και απολογισμού κάθε έτους.

Δ.  Η Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη συγκαλείται από το Δ.Σ. με πρόσκληση υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο  του Δ.Σ. που αναγράφει τον τόπο, το χρόνο συγκλήσεως καθώς και τα θέματα που θα συζητηθούν (θέματα ημερήσιας διάταξης)  αποστέλλεται στα μέλη  με οποιονδήποτε τρόπο ακόμα και ηλεκτρονικά δέκα  (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί για συνεδρίαση . Απόφαση για θέματα εκτός ημερησίας διάταξης, δηλαδή θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην πρόσκληση του Δ.Σ., είναι άκυρη εκτός αν  η Γ. Σ. συναινέσει ομόφωνα,

Ε. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται με απόφαση του Δ.Σ. ή αν ζητηθεί από το 1/5 των ταμειακά τακτοποιημένων τακτικών μελών με έγγραφη αίτησή τους προς το Δ.Σ., που θα αναφέρει ειδικά τα θέματα που θα συζητηθούν. Το Δ.Σ., στην περίπτωση αυτή, συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση εντός 15 ημερών από την υποβολή της αίτησης.

ΣΤ.   Στην κατ’ έτος συγκαλούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση λογοδοτεί το Δ.Σ. επί των πεπραγμένων παρελθούσης χρήσης και διαβάζεται η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής από τον Πρόεδρό της, βάσει της οποίας εγκρίνεται ή όχι η γενόμενη διαχείριση και απαλλάσσεται το Δ.Σ. των ευθυνών του.

Ζ.   Απαρτία κατά τη Γενική Συνέλευση υπάρχει όταν συμμετέχει το 50% +1 των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών. Εάν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται την ίδια ημέρα της επομένης εβδομάδας, στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα και θεωρείται ότι ευρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρισταμένων μελών.

Η. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. όπου δεν ορίζεται αλλιώς στον Νόμο ή στο παρόν ,λαμβάνονται με πλειοψηφία 50%+1 των παρόντων.

Θ. Η Γ.Σ. παύει τα μέλη του Δ.Σ. για σοβαρούς λόγους και κυρίως βαριά παράβαση   καθήκοντος με πλειοψηφία των 4/5 των παρισταμένων μελών .

Α. Οι αρχαιρεσίες ενεργούνται από τη Γενική Συνέλευση κατά τακτά χρονικά διαστήματα, δηλαδή ανά τριετία  ή εκτάκτως όταν παραιτείται το σύνολο των μελών του Δ.Σ. ή λόγω παραιτήσεως μελών του Δ.Σ. που δεν είναι δυνατόν να συμπληρωθούν από τα αναπληρωματικά μέλη, για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Β. Τις αρχαιρεσίες διενεργεί τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, η οποία εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση. Η Εφορευτική Επιτροπή μεριμνά και αποφασίζει για κάθε τι που αφορά την απρόσκοπτη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών. Συνεδριάζει και αποφασίζει για κάθε ένσταση που θα υποβληθεί προς αυτή κατά τη διάρκεια των αρχαιρεσιών. Μετά τη λήξη των αρχαιρεσιών συντάσσει σχετικό πρακτικό, το οποίο παραδίδει στον πλειοψηφίσαντα σύμβουλο.

Γ. Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής παρουσιάζει και ανακοινώνει τα ονόματα των υποψηφίων στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση ισοψηφίας ενεργείται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή.

 Δ. Οι υποψήφιοι για το Δ.Σ. ή την Εξελεγκτική Επιτροπή υποβάλλουν, μέσω του Δ.Σ., προς την Εφορευτική Επιτροπή, έγγραφη αίτηση για την υποψηφιότητά τους.

Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα στρογγυλή στην οποία αναγράφεται κυκλικά η επωνυμία και το έτος συστάσεώς του.

Το καταστατικό του Σωματείου μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ειδικά προσκαλούμενη για το σκοπό αυτό, εάν παρίστανται τα 2/3 των ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών και ψηφίσουν υπέρ της τροποποίησης τα 3/4 των παρόντων.

Για να μεταβληθεί ο σκοπός του Σωματείου απαιτείται η ομόφωνη απόφαση όλων των τακτικών μελών του Σωματείου.

Ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας του Σωματείου παραμένει αμετάβλητος.

Α. Το Σωματείο διαλύεται σύμφωνα με τις  προβλεπόμενες περιπτώσεις από τον Νόμο.

Β. Το  Σωματείο διαλύεται επίσης με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ειδικά προσκαλούμενης για το σκοπό αυτό, εφόσον παραστούν σ’ αυτήν τα 3/4 των ταμειακώς εντάξει μελών και αποφασίζουν ομόφωνα.

Γ. Το Σωματείο διαλύεται αυτοδικαίως μόλις τα μέλη του μείνουν λιγότερα από δέκα

Α. Η περιουσία του Σωματείου που διαλύθηκε δεν διανέμεται ποτέ στα μέλη του. 

Β. Την τύχη της περιουσίας του Σωματείου  που διαλύθηκε καθορίζει με απόφασή της η Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει τη διάλυση.

Γ. Εάν η Γενική Συνέλευση δεν αποφασίσει σχετικά με την τύχη της περιουσίας του Σωματείου  ή το Σωματείο διαλυθεί με δικαστική απόφαση, η περιουσία του (κινητή και ακίνητη) θα περιέλθει σε παρεμφερή φορέα, σωματείο ή ίδρυμα με ανάλογους σκοπούς και δραστηριότητες με το Σωματείο.

Το καταστατικό αυτό έχει άρθρα είκοσι τέσσερα  (24) ψηφίσθηκε και ενεκρίθη κατ’ άρθρο και στο σύνολό του κατά τη σημερινή συνεδρίαση των  μελών του (όπως αναφέρονται κατωτέρω)  και θα ισχύσει ως καταστατικό του Σωματείου από την ημερομηνία που θα εγκριθεί από την Δικαστική Αρχή, εξουσιοδοτείται δε το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες προς τούτο ενέργειες.